Ο βομβαρδισμός της Πομπηΐας

1964 0
Κατά τους βομβαρδισμούς της Ιταλίας η Αγγλική αεροπορία επικεντρώθηκε αποκλειστικώς στα πολιτιστικά μνημεία! Ούτως εμβομβαρδίσθη η Πομπηΐα! Αδιανόητον, και όμως συνέβη! Μετά την εισβολήν των Αγγλοαμερικανών στην Ιταλίαν, κατά την διάρκειαν της Operation Avalanche το φθινόπωρον του 1943, εβομβαρδίσθη από τα αμερικανικά βομβαρδιστικά «B-25 Mitchell» ο αρχαιολογικός χώρος της Πομπηΐας. Δεν ήτο βομβαρδιασμός τυχαίος, εκ λάθους, ήτο καλώς σχεδιασμένος και μεταξύ άλλων κατεστράφη και το μουσείον και τα ευρήματά του.
Το μουσείον άνοιξε πάλιν διά το κοινόν τον Μάϊον του 2016. Πόσα από τα αντικείμενα του μουσείου κατεστράφησαν; Δεν γνωρίζομε διότι ο βομβαρδιασμός καλύπτεται με μίαν ένοχον σιωπήν, διότι είναι έργον των νικητών Αμερικανών. Γνωρίζομε όμως ότι από τα περίφημα εκατόν περίπου προπλάσματα των ανθρώπων που απεβίωσαν και τους ετύλιξε η λάβα, έργα του μεγάλου αρχαιολόγου Giuseppe Fiorelli, εκτίθεται μόνον ένα!
Σήμερον, πολλά από τα κτήρια που βλέπομε στην Πομπηΐαν είναι απλώς μεταπολεμικές ανακατασκευές, όμως και πάλιν αιδημόνως οι επιγραφές δεν το αναφέρουν! Κατά τον βομβαρδισμόν εφονεύθησαν 27 άτομα άμαχοι.
Η Αγγλοαμερικανική διοίκησις μισούσε την Πομπηΐα διά λόγους που αυτή γνωρίζει και ήθελε να την καταστρέψη! Στην Ιταλίαν γίνεται ενίοτε λόγος περί του βομβαρδισμού και δίδεται η ειρωνική απάντησις: «Αφού ήταν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο κρυμμένοι φασίστες»!
Παν. Μαρίνης
Μερικές εικόνες της καταστροφής